Stophetroken.nl Snel en makkelijk stoppen met roken? Het kan m.b.v. hypnose.

De negatieve gevolgen van roken voor de levensverwachting en levenskwaliteit

Een vergelijkende studie van het WIV-ISP tussen rokers, niet-rokers en ex-rokers heeft de effecten van roken op de levensverwachting en de gevolgen voor de kwaliteit van deze levensjaren op het vlak van gezondheid becijferd.

De cijfers spreken voor zichzelf: rokers leven gemiddeld bijna acht jaar minder dan niet-rokers. Ex-rokers beperken de schade, maar verliezen niettemin gemiddeld iets meer dan twee en een half jaar.

Het is een feit: roken doodt en is een bijzonder grote risicofactor voor de gezondheid. Niet roken wordt door het brede publiek geassocieerd met een langer leven en een leven in betere gezondheid. Wetenschappers zijn het er niet unaniem over eens dat stoppen met roken leidt tot een daling van het aantal jaren waarin men in slechte gezondheid verkeert. «Dankzij de studie van het WIV-ISP en onze Europese partners beschikken we nu over tastbare cijfers. In deze studie hebben we de effecten van roken bekeken op de levensverwachting op 30-jarige leeftijd en het aantal gezonde en ongezonde levensjaren van niet-rokers , rokers en ex-rokers geanalyseerd», preciseert Prof. Dr. Herman Van Oyen, operationeel directeur Volksgezondheid en Surveillance van het WIV-ISP. «We maken in onze studie een onderscheid tussen enerzijds de levensverwachting zonder beperkingen (1) (anders gezegd: in goede gezondheid), en anderzijds de levensverwachting met  beperkingen of met ernstige beperkingen (m.a.w. beperkingen waarvoor hulp van een externe persoon nodig is)».

Een sterke statistische analyse op basis van een unieke verzameling van gegevens
De studie van het WIV-ISP concentreerde zich op personen van 30 jaar of ouder, vertrekkend van het principe dat rokers van 30 jaar of ouder als ‘levenslange rokers’ kunnen worden beschouwd, en dat de kans dat personen na die leeftijd nog beginnen te roken heel klein is.
Het unieke aan deze studie is de combinatie en analyse van gegevens over zowel roken, gezondheidsproblemen als mortaliteit. De gegevens over het rookgedrag en de gezondheidsproblemen zijn afkomstig uit de nationale gezondheidsenquêtes die in 1997 en 2001 door het WIV-ISP zijn uitgevoerd. De onderzoekers hebben die gegevens vervolgens gekoppeld aan de sterftegegevens om zo het aantal sterfgevallen onder de respondenten in de 10 jaar volgend op de enquête (dus tot 31/12/2007 en 31/12/2010 respectievelijk) te bepalen.

Een kortere levensverwachting
Gemiddeld boet een
doorsnee mannelijke roker van 30 jaar 7,87 jaar in op zijn levensverwachting. Voor vrouwelijke rokers is dat 8,17 jaar. Stoppen met roken beperkt de schade: ex-rokers verliezen respectievelijk gemiddeld ‘slechts’ 2,68 (mannen) en 2,59 jaar (vrouwen). Deze laatste cijfers moeten echter voorzichtig worden geïnterpreteerd. De categorie ‘ex-rokers’ is immers heterogener dan die van de rokers en we hebben geen gegevens over de reden waarom of het moment waarop deze personen precies zijn gestopt met roken. Toch is het duidelijk dat de voordelen voor de gezondheid groter zijn naarmate men vroeger stopt met roken.

De levenskwaliteit onder de loep
Wanneer we ons buigen over de kwaliteit van de geleefde jaren, leert de studie ons – en dit lijkt logisch – dat (ex-)rokers minder lang in goede gezondheid leven dan niet-rokers. Mannen die roken leven gemiddeld 6,8 jaar minder zonder beperkingen dan niet-rokers. Bij vrouwen die roken gaat het om 6,25 jaar. Voor ex-rokers is het verschil met de niet-rokers iets kleiner: gemiddeld 3,02 jaar bij de mannen en 2,9 jaar bij de vrouwen.

Verrassender is de vaststelling dat (ex-)rokers  minder jaren met beperkingen leven dan niet-rokers. Deze vaststelling, op het eerste gezicht paradoxaal, is nochtans logisch. Ze is het gevolg van de interactie tussen twee tegenstrijdige krachten: de grotere sterftekans bij rokers, en het vaker optreden van beperkingen bij rokers. Beiden hebben een invloed op de levensduur met of zonder beperkingen. Wanneer (ex-) rokers jonger zijn, is de kans om te overlijden door het roken nog relatief gering en worden ze vooral geconfronteerd met beperkingen die ze oplopen door hun verslaving. Op oudere leeftijd neemt het risico op vroegtijdig overlijden als gevolge van het roken de overhand. Dit verklaart de kortere levensverwachting met beperkingen in vergelijking met niet-rokers. Het verklaart ook de vaststelling dat (ex-) rokers in de leeftijdscategorie tussen de 30 en 80 jaar meer jaren met beperkingen leven dan niet-rokers.

Een nieuwe fase in het begrijpen van de risicofactoren geassocieerd met tabak
Roken vormt een groot risico voor de gezondheid. De studie van het WIV-ISP biedt de overheden een beter inzicht in de impact van vroegtijdige sterfte en het optreden van beperkingen op de levensverwachting. Roken doodt en verkort de levensverwachting, zowel de levensverwachting zonder als met beperkingen. Onze studie onderstreept daarnaast ook de belangrijke invloed van roken op beperkingen. Rokers leven voor de leeftijd van 80 jaar door hun leefstijl een groter aantal jaren met beperkingen, wat zondermeer een impact heeft op de uitgaven van de gezondheidszorg. De boodschap aan het beleid is dan ook duidelijk: om zowel de levensverwachting als de levensverwachting zonder beperkingen te laten toenemen moeten we streven naar een rookvrije maatschappij door het verminderen van het aantal starters en door het stimuleren van rookstop. Voor de volksgezondheid is dit geen beleidsoptie maar een absolute noodzaak.

Rook je en zou je willen stoppen? Ga naar http://www.stophetroken.nl/contact/ en laat ons je helpen te stoppen.

Tagged